સવા લાખનું પર્સ…..હાસ્ય લેખ……

✍અશોક દવે અમેરિકાથી વાઇફ માટે શું લઇ જવું, એ ...

“વણોદ ગામના વના ભગત” અને એમની “માતા વિહત”

✍🏻"શાહભાઈ" મલીક દસાડા વી.સં. ૨૦૭૪ ની જેઠ વદ ...

“લાગણીઓનું આદાન પ્રદાન”

✍🏻મલીક શાહનવાઝ "શાહભાઈ" દરબાર ગઢ દસાડા.. એક ...

”આજકાલ”ન્યુઝ મા મારા ”બજરંગદાસ બાપા ના લેખને સ્થાન આપવા બદલ વિજયભાઇ સીજુ નો આભાર એ લેખ ને ટાઇપ કરી ને અહી મુકુ છુ _

પોષવદ ચોથ આવે એટલે હૈયે ને હોઠે બગદાણા રમવા ...

****ખટપટીયો**(2)

ને દેવોની દૈવી શક્તિ કામે લાગી ગઇ..પછી ...

“જુના જમાનાનાજાગીરદાર ઘરના લગ્ન”

✍🏻મલીક-શાહનવાઝ "શાહભાઈ" દરબાર ગઢ ...