જીવન ==ભાગ == ૨૭

રાતના સૌ બહાર જમીને આવી પોહોચ્યા . રોહિણી અને ...

જીવન == ભાગ =૨૬

આજે રોહિણી નો પરિવાર પોતાનું ગમતું કરી રહ્યો ...

જીવન == ભાગ = ૨૫

પોતાની અધુરી વાત ફક્ત મનમાં જ રાખી રોહિણી ...

જીવન == ભાગ ==૨૪

રાત જામાવા લાગી હતી . આંગણામાં વાવેલ રાતરાણી ...

જીવન == ભાગ == ૨૩

રોહિણી પોતાના મનમાં એક વાત બાંધી ને આવી હતી , ...

જીવન == ભાગ == ૨૨

સાંજ ઢળવા આવી હતી .અંબાઈ નાં મંદિરીયા માં ...