જીવન == ભાગ ==૪૦

વહેલી સવાર પડતા જ ને સૌ જલ્દી તૈયાર થઈ ગયા અને ...

જીવન == ભાગ == ૩૯

રાતના ઠંડો પવન વહી રહ્યો હતો સૌ આખા દિવસ નાં ...

જીવન == ભાગ == ૩૮

વહેલી સવારે પીનાકીન આવી ગયા . ઘરમાં એક શાંત ...

જીવન == ભાગ == ૩૭

સાંજ સમી લાગતી હતી પંખીઓ પણ પોતાના ,માળમાં ...

જીવન ==ભાગ= ૩૬

રાતનો સમય વહી રહ્યો હતો , ઠંડો પવન વાહી રહ્યો ...

જીવન == ભાગ ==૩૪

ઘડિયાળ સાંજના સાડા પાંચ બતાવી રહી હતી . મીસીસ ...